1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp +. Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 49 đ/c +. Tổng số giáo viên trong nhà trường: 39 đ/c 100% giáo viên có trình độ trên chuẩn, trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 21 giáo viên. Chiếm 54 % Tốt nghiệp Cao Đẳng: 18 giáo viên. Chiếm 46 % Tốt nghiệp TCCN: 0 giáo viên. Chiếm 0 %...