Menu
Đăng nhập Đăng ký

Lịch công tác

Công văn

Văn bản pháp quy

Hỗ trợ kĩ thuật

Tải nhiều nhất

Thống kê

  • 32571 truy cập
  • 15 trong hôm nay
  • 66659 lượt xem
  • 36 trong hôm nay
  • 1 thành viên

Điều tra ý kiến

Nội dung chính

Đề thi học sinh giỏi

  • Trường Tiểu học Đông Hội
  • 13-05-2016
  • 90.0 KB
Họ và tên: ........................................................... Lớp: 5 I. phÇn tr¾c nghiÖm (6 ®iÓm) a. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng. 1. 6,8 dm3 = ....... cm3 A. 680 cm3 B. 6800 cm3 C. 68000 cm3 2. 35% cña 120 kg lµ: A. 24 kg B. 42 kg C. 45 kg 3. 12 phót 3 gi©y x 2 + 8 phót 16 gi©y : 4 A. 26 phót 10 gi©y B. 25 phót 9 gi©y C. 32 phót 30 gi©y b. §iÒn đáp số vµo « trèng bªn ph¶i t¬ng øng víi mçi bµi to¸n: 4. TÝch cña c¸c sè sau tËn cïng lµ ch÷ sè nµo? 6 x 16 x 26 x 36 x 46 x 56 x 66 §¸p sè: 5. Mét « t« ®i tõ A ®Õn B hÕt 3,75 giê vµ nghØ gi÷a ®êng 1 mÊt giê. ¤ t« vÒ ®Õn B løc 13giê 15 phót. Hái « t« b¾t ®Çu 2 ®i lóc mÊy giê? §¸p sè: 6. H×nh trßn lín cã chu vi gÊp 4 lÇn chu vi h×nh trßn bÐ. Hái diÖn tÝch h×nh trßn lín gÊp bao nhiªu lÇn diÖn tÝch h×nh trßn bÐ? §¸p sè: II. PhÇn tù luËn (14 ®iÓm) Bµi 1. (2 ®iÓm) a. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a, (4,578 : 3,27 + 5,232 : 3,27) x 4,08 - 4,08 ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 3 4 9 4 b, x - x 14 5 7 5 ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Bµi 2: ( 3 ®iÓm) a. §iÒn dÊu thÝch hîp vµo « trèng ( >; <; =) 6,34 + 1,24 3,18 + 4,203 .................................................................... 4a,24 + 4,b6 + 5,7c a,bc + 49,99 ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... b . Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 3m2 5dm2 = ...........m2 500dm3 = ............. cm3 8,6 ha = ........................m2 0,8 dm3 = .......................... cm3 Bµi 3: (3 ®iÓm) 4 Một hình thang có đáy bé dài 12 dm, đáy lớn bằng 3 đáy bé . Khi kéo dài đáy lớn thêm 5 dm thì diện tích hình thang tăng thêm 20 dm2 . Tính diện tích ban đầu của hình thang. Bµi lµm ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Bµi 4: (3 ®iÓm) Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40 km/giờ. Đến 10 giờ một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ? Bµi lµm ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Bài 5: ( 3 điểm ) Tam giác ABC có AB dài 12 cm , AC dài 15 cm , AD dài 4 cm , AE dài 5cm ( như hình vẽ ) a- Có bao nhiêu tam giác trong hình vẽ này ? Đó là những tam giác nào ? b- So sánh diện tích tam giác DIB và tam giác EIC. A D E I C B ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
Xem nhiều hơn
Thư viện đề thi và kiểm tra
Chưa ai thích bài này
Top